Školní poradenské pracoviště

Školní rok 2017/2018

Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.

Výchovná poradkyně: Ing. Hana Čermáková
     
telefon: 773 838 472, 482 360 682
e-mail:  hana.cermakova@skolakaterinky.cz

 

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s.r.o.

Výchovná poradkyně: Bc. Dana Nohýnková
     
telefon: 773 838 470, 482 360 682
e-mail: dana.nohynkova@skolakaterinky.cz

Výchovná poradkyně zajišťuje:

  • Pomoc při řešení studijních problémů a specifických poruch učení
  • Pomoc při řešení vztahových vztahů ve třídě
  • Poradenství v možnostech dalšího studia a v oblasti pracovních příležitostí
  • Organizaci akcí: veletrhy vzdělávání, harmonizační dny, exkurze na úřad práce, účast na sbírkových akcích, …

 

Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s.r.o.

Školní metodik prevence

Ing. Bc. Blanka Merklová

telefon: 773 838 470, 482 360 674

e-mail: blanka.merklova@skolakaterinky.cz

 

Školní poradenské pracoviště má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu studentů nejen ve škole, ale i na úseku odborného výcviku. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel a následně nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání vyplývají též z jednání pedagogické rady.

Za svůj hlavní cíl si klade důsledně řešit neomluvenou absenci studentů a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi studenty, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti, gamblerství apod.).

Školní poradenské pracoviště je připraveno v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími výchovnými poradci, kurátory, pracovníky PPP apod.

Jejím cílem není pouze navrhovat studentům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali školu a uměli i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě.

 

Konzultační hodiny:

čtvrtek 10:00 - 11:00 hod, nebo podle předchozí domluvy

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

 (__)

 

 

 

Zpracovávám...