Volební řád

Ke stažení:

Volební řád SOU a SOŠ 2014 (__)


 

 

Volební řád

 

pro volby do Školské rady

Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy, s.r.o.,

Horská 167, 460 14  Liberec

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Volby a ustavení školských rad ukládá školám provést § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) tak, aby školská rada byla zřízena nejpozději do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona tj. do 31. 12. 2005. Zřizovatel školy je povinen podle tohoto zákona vydat volební řád.

Čl. 2

Rozsah působnosti

Tento volební řád je platný pro volby do školské rady SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o., Horská 167, 460 14  Liberec.

Čl. 3

Složení a činnost školské rady

1.      Školská rada se obligatorně zřizuje podle ustanovení § 167 školského zákona.

2.      Školská rada je orgán školy. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

3.      Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.

4.    Školská rada má tři členy; z toho 1 člena jmenuje zřizovatel (ředitel) školy, 1 člena zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a 1 člena zvolí pedagogičtí pracovníci.

5.      Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka školy, zletilí žáci školy (dále jen oprávnění voliči) a všichni pedagogičtí pracovníci Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy, s.r.o. (dále jen pedagogičtí pracovníci). Volební právo je nepřenosné na jiného člena.

6.    Právo být zvolen mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci a další osoby, které jsou navrženi na volební kandidátku. Podmínkou pro zařazení na kandidátku je dovršení 18 let a písemný souhlas kandidáta.

7.    Právo navrhovat kandidáty mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Na kandidátce budou všichni navržení kandidáti, kteří splnili stanovené podmínky uvedeni podle abecedy.

8.      Funkční období školské rady je tříleté. Počátek funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské rady.

  

Čl. 4

Členství ve školské radě

1.   Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování; není zbavena způsobilosti k právním úkonům; vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.

2.     Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je  zaměstnancem školy), který může být volen pouze pedagogickými pracovníky a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo žák, je-li zletilý).

3.      Členem školské rady nemůže být ředitel školy, dále jen „ředitel“.

4.      Funkce člena školské rady vzniká

a)      zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování,

b)      jmenováním ředitelem školy.

5.      Funkce člena školské rady zaniká

a)      okamžikem ukončení hlasování v den voleb,

b)      odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,

c)      odvoláním jmenovaného člena,

d)     vznikem neslučitelností funkcí,

e)      ztrátou volitelnosti,

f)       úmrtím.

6.     Neslučitelností funkcí dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený nebo jmenovaný člen školské rady je v průběhu funkčního období školské rady jmenován do funkce ředitele dané školy. Členství zaniká dnem nástupu do funkce ředitele.

7.   Ztrátou volitelnosti dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen školské rady přestal být žákem školy nebo v případě zákonného zástupce nezletilého žáka, že žák, kterého zastupuje, přestal být žákem školy. Dále se toto vztahuje na skutečnost, že volený člen školské rady pedagog přestal být zaměstnancem školy. Členství těchto osob zaniká dnem vzniku uvedených skutečností.

Čl. 5

Jmenování členů školské rady

1.    Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady po dohodě s ředitelem dané školy s účinností ode dne jmenování.

2.  Zanikne-li v průběhu funkčního období z jakéhokoliv důvodu funkce jmenovaného člena školské rady, jmenuje na zbytek volebního období zřizovatel po dohodě s ředitelem dané školy nového člena školské rady s účinností ode dne jmenování.

Čl. 6

Příprava voleb

1.    Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel, který pro tento účel ustanoví z řad oprávněných osob a pedagogů volební orgán, dále jen „volební komise“. Počet členů volební komise je minimálně tříčlenná.

2.      Volební komise zajišťuje

a)      regulérní průběh voleb v souladu s § 167 a 168 zákona č.561/2004 (školský zákon) a tímto volebním řádem,

b)      kontrolu návrhů kandidátů na člena školské rady, sestavení listiny kandidátů oprávněných osob a listiny kandidátů pedagogů a její vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole,

c)      hlasovací lístky pro volby členů školské rady opatřené razítkem školy,

d)     vyhlášení určení místa a termínu konání voleb do školské rady,

e)      sestavení seznamu voličů pedagogů,

f)      sestavení seznamu voličů oprávněných osob, při zachování pravidla jednoho zákonného zástupce na jednoho nezletilého žáka, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas,

g)      zaznamenání výsledků hlasování,

h)      vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

3.      Volební komise ve spolupráci s vedením školy vyzve oprávněné voliče k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně určení způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání návrhů, oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy. Všechny informace týkající se podání návrhů na kandidáty, organizace voleb a jednotlivých lhůt zveřejní volební komise 10 dnů před konáním voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě, případně také způsobem umožňující dálkový přístup.

4.      Volební komise vyhlásí termín voleb nejpozději 5 dnů před jejich konáním.

5.    Volební komise zveřejní listiny kandidátů nejméně 5 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě, případně také způsobem umožňující dálkový přístup.

6.   V případě, že jsou všechny informace předány žákům v písemné formě, je možné lhůty uvedené v bodě 4. a 5. zkrátit na 2 dny.

Čl. 7

Volba členů školské rady

1.      Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy, nebo elektronicky. V případě elektronických voleb zajistí ředitel školy takové podmínky, aby nebylo možné s hlasovacími lístky manipulovat.

2.     Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.; to neplatí pro volby elektronickou formou.

3.    Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

4.   Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných voličů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými voliči (jedna třetina tj. jeden kandidát), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. jeden kandidát). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Pro elektronické hlasování se toto ustanovení použije přiměřeně.

5.   Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky.

6.      Platnost výsledků voleb není závislá na počtu zúčastněných voličů ve volbách.

7.    Předseda volební komise prohlásí volby za ukončené v okamžiku, kdy odvolili všichni voliči uvedení ve volebním seznamu, nebo v okamžiku uplynutí stanoveného časového limitu uvedeného ve vyhlášení konání voleb. Po ukončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Nejdříve vyřadí neplatné lístky (tj. lístek, kde je zaškrtnutý vyšší počet kandidátů, nebo neupravený hlasovací lístek, nebo lístek zcela přetržený), potom součtem hlasů z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí kandidátů.

8.   Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti počtu hlasů se pořadí zvolených členů stanoví losem.

9.   V případě, že jeden kandidát obdrží nejvyšší počet hlasů od obou skupin, je kandidát zvolen za skupinu, ve které získal více hlasů. Z druhé skupiny je pak zvolen kandidát na druhém místě.

10.  Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky v pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu voleného člena školské rady. V případě rovnosti počtu hlasů u náhradníků se jejich pořadí stanoví losem.

11.  V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební komise  při skončení mandátu voleného člena školské rady doplňovací volby dle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby se nekonají v posledním roce funkčního období školské rady.

12. Nezvolí-li oprávněné osoby případně pedagogové stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.

13.  Po ukončení voleb v obou skupinách voličů zpracuje volební komise zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady. Zápis obsahuje:

a)      návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,

b)      počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

c)      jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí náhradníků za obě skupiny,

d)     jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.

Čl. 8

Ustavení školské rady

První zasedání školské rady svolává ředitel nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Na prvním zasedání zvolí školská rada svého předsedu a schválí jednací řád. Každé další zasedání školské rady svolává její předseda.

Čl. 9

Společná a přechodná ustanovení

1.      Ředitel předá kandidátům zvoleným za členy školské rady Osvědčení o zvolení členem školské rady nejpozději na ustavující schůzi školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel. Vzor Osvědčení je uveden v příloze č. 1 tohoto volebního řádu. Členu školské rady jmenovaným ředitelem předá Osvědčení o jmenování (jmenovací dekret). Vzor jmenovacího dekretu je uveden v příloze č. 2 tohoto volebního řádu.

2.      Náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát, předá ředitel do 15 dnů po uprázdnění mandátu Osvědčení o nastoupení na uvolněné místo člena školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel. Vzor Osvědčení je uveden v příloze č. 3 tohoto volebního řádu.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014. Tímto dnem se ruší volební řád z 1. 9. 2009.

 

V Liberci 1. 9. 2014

 

                         Roman Schőler                                                 Mgr. Václav Tichý

                         zřizovatel školy I                                                zřizovatel školy II    

 

 

Zpracovávám...