Fashion design

Bez názvu

 

10 důvodů, proč si vybrat obor Fashion design

 1. Optimální materiální a personální podmínky naší školy jsou zárukou kvalitního vzdělávání a vytváří vysoké předpoklady pro dobré uplatnění v praxi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto směru na vysokých školách v Praze, Liberci nebo Ústí nad Labem.
 2. Teorie je úzce spjatá s praxí; žáci v průběhu studia absolvují řadu kurzů v oblasti vizážistiky, stylingu či modelingu, tyto kurzy jsou vedeny odborníky z praxe. Kurzy stylingu, vizáže a profesní image osobnosti přednáší Petr Lukeš, prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR za asistence Natálie Hostačné, přední české stylistky. Škola je členem Asociace vizážistů a stylistů ČR. Kurzy modelingu pořádá produkční a modelingová agentura Rea models, konkrétně její jednatelka Naďa Pavlů.
 3. Žáci získají rozsáhlé vědomosti z oblasti dějin výtvarné kultury, mají možnost se zúčastnit několika odborných exkurzí do galerií a muzeí v Itálii, Francii, Německu i u nás.
 4. Součástí studia je velký počet hodin zaměřených na výtvarnou přípravu, figurální kresbu, navrhování oděvů či písmo. Žáci si od prvního ročníku tvoří portfolio vlastních prací, kterým se prezentují při přijímání na vysoké školy.
 5. Žáci pracují na moderním ICT vybavení, mají k dispozici školní notebooky, profesionální programy pro tvorbu a polohování střihů PDS Tailor, pro výuku počítačové grafiky program Corel i Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobar X Pro, Bridge, Media Encoder. 
 6. Při realizaci návrhové tvorby v materiálu mají žáci možnost zpracovávat vlastní vybrané materiály dle vlastního oděvního návrhu a prezentovat se tak na různých módních přehlídkách.
 7. Škola, tělocvična, posilovna, hřiště, internát a školní kuchyň s celodenním stravováním a jídelnou jsou v jednom uceleném areálu na okraji Liberec s dobrým dopravním spojením.
 8. Ředitelství školy zprostředkovává získání živnostenského listu pro živnost "Návrhářská, designérská, vizážistická činnost a modeling", na jehož základě je možné po absolvování školy začít podnikat v oblasti módního návrhářství, tvorby osobního a profesního image, designérských studií, modelingu apod. Žáci hradí pouze polovinu z ceny pořízení živnostenského listu.
 9. Žáci mají možnost získat prospěchové stipendium, jehož výše je závislá na prospěchu předcházejícího pololetí.
 10. Obdobné zaměření vzdělávání není na žádné jiné škole v České republice. Porovnejte si učební plán s jinými školami. Přesvědčte se sami, že tento obor je skutečně zaměřený na navrhování, styling a design, že tyto předměty jsou ve výuce po celou dobu studia, jsou hlavními a stěžejními předměty a ne pouze doplňkovými bloky jiných předmětů.

Učební plán (__)

Obor pro dívky i chlapce s tvůrčím duchem, výtvarným citem a projevem, kteří se zajímají o módu, odívání a modeling. Studium oboru je zakončeno maturitní zkouškou.

Žáci získají v průběhu studia znalosti z oblasti dějin výtvarné kultury, seznámí se s různými technikami kresby, malby a jiných výtvarných technik. Naučí se modelovat, navrhovat, technologicky zpracovávat a vyrábět oděvní modely, scénické kostýmy a oděvní doplňky. Studium obsahuje i základy počítačové grafiky zaměřené na tvorbu propagačních materiálů. Další součástí jsou i odborné exkurze, během kterých mají žáci možnost navštívit přední evropské galerie a muzea, výstavy a veletrhy (např. v Berlíně, Praze, Drážďanech...).

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků dosažených při talentové zkoušce, která obsahuje:

 • předložení domácích prací (Doporučená skladba domácích prací: 4 kresby (zátiší, portrét, tužka, tuš..), 4 práce v barvě, 2 volné.

 • kresba zátiší

 • návrh oděvu a dekoru na zadané téma

 • test studjních předpokladů

Dalším kritériem je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Školné

Upozorňujeme, že v tomto oboru je pro přijaté žáky stanoveno školné ve výši 9.600 Kč ročně ve dvanácti splátkách (tj. 800,- Kč měsíčně) a škola uzavírá předem se zákonnými zástupci nezletilých žáků, případně se zletilými žáky „Dohodu o výchově a vzdělání“. Zasláním přihlášky ke studiu s tím vyjadřují uchazeči a zákonní zástupci souhlas.„Dohoda o výchově a vzdělání“ bude žákům zaslána společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

 

Zpracovávám...